აირჩიეთ ვაკანსია
ნაწილი 1. ზოგადი მონაცემები
1.1 პერსონალური მონაცემები
სახელი, გვარი
ფოტოსურათი
დაბადების თარიღი / ადგილი
საცხოვრებელი ადგილი (მისამართი)
საკონტაქტო ტელეფონი
E-mailნაწილი 2. მონაცემები კომპეტენტურობასა და სამუშაო გამოცდილებაზე
2.1 საბაზო განათლება (უმაღლესი განათლება)
სწავლების პერიოდი სასწავლო დაწესებულების დასახელება სპეციალობა / სპეციალიზაცია განათლების შესახებ დოკუმენტის დასახელება და №

2.2 პრაქტიკული საქმიანობა
მუშაობის პერიოდი ორგანიზაცია თანამდებობა / სპეციალობა სპეციალიზაცია (საქმიანობის სფერო)

2.3 სპეციალური მომზადება და ატესტაცია
მომმზადების ჩამტარებელი ორგანიზაცია კურსის დასახელება მინიჭებული კვალიფიკაცია მომზადების დამადასტურებელი დოკუმენტის № და გაცემის თარიღი
შეიყვანეთ კოდი: